• MARATHON EVO
  • MARATHON EVO

MARATHON EVO

  • V32126 - 175 R14C

تحول بعدی در تایرهای باری سبک
شیارهای جنبی زیگ زاگ مانند برای کشش عالی در رطوبت و برف

SIZE LOAD/ SPEED PRODUCT CODE TREAD DEPTH (1/32) TREAD DEPTH (MM) SW (INCH) SW (MM) OD (INCH) OD (MM) MAX AIR (PSI) MAX LOAD (LBS) UTQG RATING
175 R14C 99/98G V32126 9.0 11.3 7.0 178 25.1 638 65 1708 400 AA