فرایند رسیدگی به تایرهای مرجوعی و نحوه پرداخت خسارت وی رابر

فرایند رسیدگی به تایرهای مرجوعی و نحوه پرداخت خسارت وی رابر


۱- نماینده مجاز تایر وی رابر  پس از مراجعه مصرف کننده، می بایست شرایط اولیه ای که تایر باید دارا باشد تا مشمول ضمانت گردد، کنترل نماید
این شرایط عبارتند از:
•    بیش از ۵ سال از تاریخ تولید تایر نگذشته باشد.
•    عمق آج تایر حداقل ۱.۶ میلیمتر باشد.
•    تایر فاقد هرگونه تعمیر باشد
۲- نماینده شرکت پس از کنترل موارد بالا، فرم رسید تایر مرجوعی را تکمیل نموده و تحویل مشتری می دهد.
۳- نماینده شرکت "فرم درخواست رسیدگی به تایرهای مرجوعی تایر وی رابر" را تکمیل نموده و آن را به واحد خدمات پس از فروش شرکت فکس می کند و همچنین تایر مربوطه را به انبار شرکت ارسال می نماید.
۴- کارشناس واحد خدمات پس از فروش شرکت تایر را بازرسی کرده و نظر خود را در مورد تایر مربوطه در فرم خسارتی  تایر وی رابر اعلام می کند.
۵- واحد خدمات پس از فروش شرکت، فرم مربوطه را به نماینده شرکت فکس نموده و در صورت تائید اشکال فنی ناشی از تولید تایر، شماره حساب مصرف کننده را از نماینده محترم دریافت می نماید.
۶- مبلغ خسارت تعلق گرفته طبق آئین نامه خدمات پس از فروش شرکت تایر ارسباران اهر به حساب مصرف کننده واریز می شود.
۷- در صورت عدم تائید مشکل فنی ناشی از تولید تایر ارسالی توسط مصرف کننده و اصرار ایشان به مشکل تولید تایر، مصرف کننده " فرم اعتراض به نتیجه کارشناسی و درخواست کارشناسی مجدد" را تکمیل نموده و روال کار مجددا انجام می گیرد با این تفاوت که در این مرحله بازدید تایر توسط کارشناس اداره استاندارد صورت می گیرد. لازم به تذکر است که در صورت عدم تائید مجدد تایر، کلیه هزینه های مربوطه اعم از هزینه حمل و کارشناسی مجدد بر عهده مصرف کننده می باشد.
 

مطمئن نیستید که کدام راه حل مناسب شما برای کسب و کار است؟