زیادی باد نزنیم!

همانطور که کم بادی لاستیک مشکل آفرین است، پربادی آن نیز خطرناک می باشد.PSI  شاخصی است که با آن میزان فشار باد لاستیک اندازه گیری می شود.این میزان از 32 تا 35 PSI در بین لاستیک های سواری متغیر است.اگر به دنبال میزان فشار باد استاندارد لاستیک خودرویتان هستید کافی ست نگاهی به دفترچه ی خودرو خود داشته باشید.

گفتیم که پربادی خطرناک است!وقتی که لاستیک بیش از حد باد می شود، رینگ آسیب میبیند.علت اصلی آن هم فشاریست که لاستیک پرباد روی رینگ می آورد و در نهایت موجب کج شدن رینگ و خارج شدن آن از حالت طبیعی می شود.

همچنین رانندگی با لاستیک های پرباد باعث کاهش عمر مفید لاستیک می شود.ترک خوردگی دیواره ی لاستیک نیز می تواند ناشی از پربادی لاستیک باشد.

توصیه می شود برای مطمئن بودن از میزان فشار باد داخل لاستیک از دستگاه فشار سنج استفاده شود و به بازدید چشمی بسنده نشود.

مطمئن نیستید که کدام راه حل مناسب شما برای کسب و کار است؟